ff
gp

Szkoda osobowa

Wypadek przy pracy

Tagi:

Wypadkiem przy pracy, zgodnie z ustawową definicją, jest nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, powodujące uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności albo poleceń przełożonych, a nawet wykonywania czynności na rzecz pracodawcy bez polecenia, jak również w czasie pozostawania pracownika w dyspozycji pracodawcy w drodze między siedzibą pracodawcy a miejscem wykonywania obowiązku wynikającego ze stosunku pracy.

Wypadkiem zrównanym z wypadkiem przy pracy jest wypadek:

  • w czasie podróży służbowej, chyba że wypadek spowodowany został postępowaniem pracownika, które nie pozostaje w związku z wykonywaniem powierzonych mu zadań;
  • podczas szkolenia w zakresie powszechnej samoobrony;
  • przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.


Kategoria innych szczególnych sytuacji, w których przysługują świadczenia z ZUS jak za wypadek jest również bardzo szeroki. Tytułem przykładu można wskazać wypadek przy pełnieniu mandatu posła czy wykonywaniu pracy na podstawie umowy zlecenia.

Jeżeli ubezpieczony jest pracownikiem to sporządza się protokół powypadkowy. Jeżeli wypadkowi uległa osoba, która nie jest pracownikiem to sporządza się kartę wypadku.

Katalog roszczeń poszkodowanego lub jego bliskich przy wypadku przy pracy obejmuje m. in.: zasiłek chorobowy, świadczenie rehabilitacyjne, dodatek pielęgnacyjny, zasiłek wyrównawczy, jednorazowe odszkodowanie, rentę z tytułu niezdolności do pracy, rentę rodzinną.

W sprawach dotyczących wypadku przy pracy można niejednokrotnie zetknąć się z nieprawidłowym postępowaniem urzędników, którzy nie przestrzegają przepisów lub lekarzy ZUS, którzy nieprawidłowo oceniają stan zdrowia osoby, która uległa wypadkowi przy pracy.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS