ff
gp

Szkoda osobowa

Świadczenia w razie szkody na osobie

Tagi:

Osobie, która doznała uszkodzeń ciała lub rozstroju zdrowia przysługują od odpowiedzialnego za szkodę następujące świadczenia:
 

 • Zwrot kosztów leczenia. Powrót do zdrowia albo złagodzenie cierpień powoduje u poszkodowanego wydatki. Leki, sprzęt ortopedyczny, protezy, wizyty lekarskie i rehabilitacja są niejednokrotnie kosztowne. Odpowiedzialny za szkodę obowiązany jest do zwrotu takich kosztów. Ze względu na niedoskonałości naszej służby zdrowia obowiązek zwrotu kosztów leczenia rozciąga się niekiedy nawet na świadczenia, które można byłoby uzyskać w ramach publicznej służby zdrowia. Na żądanie poszkodowanego odpowiedzialny za szkodę zobowiązany jest wyłożyć na koszty leczenia pewną sumę z góry.

 • Zwrot innych kosztów. Może tu chodzić, dla przykładu, o wydatki jakie poniósł poszkodowany niezdolny do poruszania się komunikacją miejską na taksówki czy też wydatki na dojazdy na leczenie. Kolejnym przykładem może być dostosowanie urządzeń czy pomieszczeń do potrzeb osoby, która w wyniku wypadku stała się niepełnosprawną.

 • Zwrot utraconych dochodów. W wyniku wypadku możliwa jest całkowita lub chwilowa utrata zdolności do pracy. W takiej sytuacji świadczenia z ubezpiecznia społecznego (ZUS) nie pokrywają całości utraconych dochodów. Od odpowiedzialnego za szkodę można domagać się zwrotu różnicy między dochodami osiąganymi a świadczeniami z ubezpieczenia społecznego. Niektórzy poszkodowani osiągają dochody nie mogąc liczyć na świadczenia z ubezpieczenia społecznego. Oni również ubiegać się mogą o zwrot utraconych korzyści. W wyniku wypadku można utracić również szansę na poprawienie sytuacji majątkowej np. szansę na wykonanie dobrze płatnego zlecenia. Jeśli pewnym jest, że gdyby wypadek nie zaistniał poszkodowany wykorzystałby taką szansę to również można domagać się utraconych w ten sposób korzyści.

 • Renta. Poszkodowany może domagać się od  odpowiedzialnego za naprawienie szkody renty w następujących sytuacjach:

  • gdy utracił częściowo albo całkowicie zdolność do pracy,
  • gdy zwiększyły się jego potrzeby np. poszkodowany wymaga stałej opieki osób trzecich albo musi na stałe przyjmować pewne leki czy też specjalistycznie się odżywiać,
  • gdy utracił widoki powodzenia na przyszłość.
    
 • Zadośćuczynienie. Uszkodzenie ciała i rozstrój zdrowia niosą ze sobą krzywdę i cierpienie. Kalectwo spowodowane wypadkiem potrafi przekreślić szanse na szczęśliwe życie. Dla złagodzenia tego rodzaju negatywnych następstw przewidziana jest instytucja zadośćuczynienia. Odpowiedzialny za szkodę obowiązany jest do zapłaty poszkodowanemu odpowiedniej sumy tytułem zadośćuczynienia. W ostatnich latach zauważalna jest tendencja do przyznawania coraz większych kwot tytułem zadośćuczynienia, zwłaszcza w przypadku poważnych uszczerbków na zdrowiu. Ustalenie odpowiedniej sumy zadośćuczynienia za ból, cierpienie i uszczerbek na zdrowiu nastręcza wiele trudności. Ustalając ją należy mieć na względzie bardzo wiele czynników jak chociażby  nasilenie cierpień, zarówno fizycznych jak i psychicznych, długotrwałość choroby, rozmiar kalectwa, trwałość następstw zdarzenia, a także konsekwencje uszczerbku na zdrowiu w życiu osobistym i społecznym. Osoby poszkodowane najczęściej nie mają rozeznania w wysokości należnych im świadczeń, co może prowadzić do przyznania im zaniżonych kwot. Osoby, które zainteresowane są uzyskaniem zadośćuczynienia powinny powierzyć to zadanie profesjonalistom posiadającym w tej dziedzinie odpowiednie doświadczenie i praktykę. Zadośćuczynienie za doznaną krzywdę przechodzi na spadkobierców poszkodowanego, gdy ten zmarł po wytoczeniu powództwa sądowego lub po uznaniu przez odpowiedzialnego na piśmie roszczenia o zadośćuczynienie.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS