ff
gp

Szkoda osobowa

Świadczenia w razie śmierci osoby najbliższej

Tagi:

Jeżeli doznane obrażenia albo rozstrój zdrowia spowodowały śmierć to odpowiedzialny za szkodę obowiązany jest do spełnienia następujących świadczeń:
 

  • Zwrot kosztów pogrzebu temu kto je poniósł. Koszty pogrzebu powinny być zwrócone w wysokości odpowiadającej zwyczajom i warunkom panującym w środowisku zmarłego. Powinna zostać wzięta pod uwagę ceniona w naszym społeczeństwie pamięć po zmarłych. Zwrot kosztów pogrzebu obejmuje wszelkie wydatki poniesione na pogrzeb w powyższych granicach. Przykładowo można wymienić koszty kremacji, przygotowania zwłok do pochówku, trumny, urny, nagrobka, odzieży żałobnej i stypy.

  • Renta. Często zdarza się, że zmarły utrzymywał rodzinę albo inne osoby. W takiej sytuacji osobom wobec, które zmarły miał obowiązek utrzymywać (np.: małżonek, dzieci, niekiedy rodzeństwo czy rodzice albo dalsi krewni) przysługuje renta. Powinna ona być obliczona stosownie do możliwości majątkowych i zarobkowych zmarłego oraz potrzeb uprawnionego przez czas trwania obowiązku dostarczania środków utrzymania.
    Ponadto osoby bliskie, względem których zmarły nie miał obowiązku alimentacyjnego, ale dostarczał im środków utrzymania (np. konkubina) mogą domagać się renty jeśli poparte jest to względami moralnymi (zasadami współżycia społecznego). Warto zauważyć, że kryteria jakie brane są pod uwagę przy przyznawaniu renty pozwalają na jej przyznanie nawet, gdy osoba, która straciła najbliższego nie popadła w ubóstwo jak też w sytuacji, gdy sam zmarły nie był osobą szczególnie majętną.

  • Stosowne odszkodowanie za śmierć osoby najbliższej. Najbliżsi zmarłego, którzy w wyniku jego śmierci doznali znacznego pogorszenia sytuacji życiowej mogą domagać się z tego powodu stosownego odszkodowania. Pogorszenie sytuacji życiowej nie oznacza tylko pogorszenia sytuacji materialnej. Obejmuje szeroką gamę zdarzeń i stanów takich jak: pogorszenie sytuacji finansowej, utratę starań o wychowanie dzieci, utratę pomocy w gospodarstwie domowym, utratę potomka, który w nieodległej przyszłości mógłby dostarczać środków majątkowych, pogorszenie samopoczucie, które powoduje brak energii życiowej i gorsze wyniki w pracy.
    Nie jest wymagane aby sytuacja życiowa była zła, ale tylko by się pogorszyła. Warto zwrócić uwagę, że poszkodowani często nie znając istoty tego świadczenia nie ubiegają się o nie albo nie znając jego wysokości zadowalają się świadczeniem w rzeczywistości zaniżonym.

  • Zadośćuczynienie za śmierć osoby najbliższej. Jest to instytucja, która bezpośrednio została wyrażona w prawie polskim dopiero niedawno. Osoby, które straciły najbliższego 3 sierpnia 2008 roku i później mogą domagać się od odpowiedzialnego za szkodę zadośćuczynienia za doznaną w ten sposób krzywdę. Cierpienie doznane w wyniku śmierci osoby najbliższej jest więc podstawą dla tego świadczenia.
    Poważny charakter takiego cierpienia i brak instytucji zadośćuczynienia za śmierć osoby najbliższej przed 3 sierpnia 2008 roku budził poważny opór moralny. Wobec tego sądy wypracowały koncepcję prawną, która pozwala na dochodzenie zadośćuczynienia przez osoby, które kogoś straciły nawet przed 3 sierpniem 2008 roku. W tym przypadku ze względu na zawiłości prawne oraz ocenny charakter kwoty zadośćuczynienie poszkodowanym poleca się skorzystanie z profesjonalnej pomocy.

Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS