ff
gp

Szkoda majątkowa

Szkody komunikacyjne

Tagi:

Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną ruchem samochodu albo innego mechanicznego środka (np.: tramwaju, traktora, pociągu, motorówki, motolotni, ale nie roweru[!]) komunikacji ponosi jego posiadacz. Odpowiedzialność posiadacza oparta jest na tzw. zasadzie ryzyka. Oznacza to, że ponosi on odpowiedzialność nawet wówczas gdy nie ponosi winy. Może on uwolnić się od tej odpowiedzialności tylko w trzech przypadkach:

  • gdy za powstanie szkody wyłącznie winny jest sam poszkodowany,
  • gdy za powstanie szkody wyłącznie winna jest osoba trzecia,
  • gdy szkoda powstała w wyniku działania siły wyższej.

Posiadacz mechanicznego środka komunikacji ponosi jednak odpowiedzialność na zasadzie winy wobec dwóch kategorii osób: osób przewożonych z grzeczności (np. autostopowiczów) i posiadaczy innych pojazdów w sytuacji gdy doszło do zderzenia tych środków. Podkreślić trzeba, że w razie zderzenia na zasadzie winy odpowiadają wobec siebie posiadacze samochodów.
Wobec pasażerów i przechodniów posiadacze mechanicznych środków komunikacji nadal odpowiadają na zasadzie ryzyka. Zasada ryzyka będzie obowiązywała również gdy pojazd będący w ruchu uderzy w pojazd, który w ruchu nie jest-na przykład w prawidłowo zaparkowany samochód.


Liczba i rozmiar szkód powodowanych przez ruch pojazdów mechanicznych są tak znaczne, że obowiązkowe jest ubezpieczenie ich odpowiedzialności cywilnej. W rezultacie za szkody wyrządzone przez ruch pojazdu odpowiada z reguły ubezpieczyciel. Jego odpowiedzialność to tzw. odpowiedzialność gwarancyjna. Oparta jest na tych samych zasadach co odpowiedzialność posiadacza pojazdu.


Jeżeli nie można ustalić tożsamości posiadacza pojazdu ani sprawcy wypadku, a także gdy nie został spełniony obowiązek ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej to w określonych przypadkach odpowiada za szkodę Ubezpieczeniowy Fundusz Gwarancyjny.


W praktyce ze strony ubezpieczycieli stosunkowo często można spotkać się z odmową wypłaty należnych poszkodowanym świadczeń z powołaniem się na brak winy po stronie prowadzącego samochód. Trzeba zauważyć, że podstawową zasadą jest zasada ryzyka oraz, że nawet jeśli już odpowiedzialność oparta jest na zasadzie winy to uniewinnienie w procesie karnym nie stanowi samodzielnie o braku odpowiedzialności za szkodę.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS