ff
gp

Szkoda majątkowa

Szkoda całkowita

Tagi:
Ze stanem rzeczy określanym jako szkoda całkowita do czynienia możemy mieć zarówno w przypadku odpowiedzialności cywilnej jak i w przypadku zawarcia dobrowolnego ubezpieczenia mienia – w szczególności ubezpieczenia auto casco. W każdym z tych przypadków inne są warunki zajścia szkody całkowitej i inne są jej następstwa.

Szkoda całkowita przy odpowiedzialności cywilnej.
Szkoda całkowita jest sytuacją, w której przywrócenie przedmiotu do stanu poprzedniego (sprzed wypadku) byłoby dla zobowiązanego do naprawienia szkody zbyt kosztowne lub nadmiernie trudne. W praktyce chodzi o sytuację gdy koszt naprawy jest większy niż wartość przedmiotu przed szkodą. Konsekwencją jest wypłata różnicy pomiędzy wartością przedmiotu przed wypadkiem i po wypadku. Podstawą prawną są przepisy art. 363 Kodeksu cywilnego.

Przykład
Samochód był przed wypadkiem wart 10 000 złotych. Po wypadku jest wart 3 000 złotych. Koszt jego naprawy wynosi 12 000 złotych. W takiej sytuacji zobowiązany do naprawienia szkody nie musi uiszczać 12 000 złotych bowiem byłoby to dla niego nadmierne obciążenie. Dla zgodnego z prawem naprawienia szkody wystarczy z jego strony świadczenie w kwocie 7 000 złotych, stanowiące różnicę między wartością pojazdu przed wypadkiem (10 000 złotych) a wartością pojazdu po wypadku (3 000 złotych). Poszkodowany sprzedając pozostałości ma teoretycznie znaleźć się w sytuacji jaka istniała przed wypadkiem (3 000 złotych + 7 000 złotych = 10 000 złotych).

Szkoda całkowita przy ubezpieczeniu dobrowolnym.
Podstawą do ustalenia, że zachodzi szkoda całkowita są postanowienia ogólnych warunków umowy. Najczęściej w postanowieniach tych ustala się próg 70% wartości pojazdu dla ustalenia szkody całkowitej. Zatem jeśli koszt naprawy przekroczy 70% wartości pojazdu przed wypadkiem to ubezpieczyciel będzie mógł ograniczyć swą odpowiedzialność do różnicy między wartością pojazdu przed i po wypadku.

Przykład:
OWU określają, że szkoda całkowita ma miejsce w przypadku przekroczenia 70% wartości pojazdu. Dochodzi do wypadku. Pojazd był przed wypadkiem wart 50 000 złotych. Po wypadku wart jest 30 000 złotych. Koszt naprawy wynosi 40 000 złotych. 40 000 złotych przekracza 70% wartości pojazdu (70% x 50 000 złotych = 35 000 złotych). W związku z powyższym ubezpieczyciel może wypłacić 20 000 złotych czyli różnicę między wartością pojazdu przed wypadkiem (50 000 złotych) a wartością pojazdu po wypadku (30 000 złotych).
Copyright© 1998 - 2019 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS