ff
gp

Szkoda majątkowa

Naprawienie szkody w majątku

Tagi:

W wyniku wypadku, zwłaszcza wypadku komunikacyjnego często dochodzi do zniszczenia mienia. W takim przypadku najpełniej znajdują zastosowanie przepisy art. 361 i art. 363 Kodeksu cywilnego. Zgodnie z nimi zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania albo zaniechania, z którego wynikła szkoda. Odpowiedzialność odszkodowawcza obejmuje straty jakie poniósł poszkodowany i korzyści jakie mógł odnieść, gdyby nie wyrządzono mu szkody. Poszkodowany może żądać przywrócenia stanu poprzedniego albo zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, która odpowiada wysokości wyrządzonej szkody. Przywrócenie stanu poprzedniego zazwyczaj jest kosztowniejsze niż zapłata sumy o wartości wyrządzonej szkody. Uprawnienie do wyboru sposobu służy poszkodowanemu.

Zobowiązany do naprawienia szkody może jednak uchylić się od przywrócenia stanu poprzedniego i ograniczyć do odszkodowania w pieniądzu jeżeli przywrócenie stanu poprzedniego jest niemożliwe nadmiernie kosztowne albo zbyt utrudnione.

Najczęściej występującym w praktyce składnikiem mienia podlegającym zniszczeniu lub uszkodzeniu jest oczywiście samochód. Na jego przykładzie wyjaśnić można funkcjonowanie powyższych reguł.

Przykład A:
Samochód jest wart 10 000 złotych. Po wypadku wart jest 8 000 złotych. Koszt naprawy-przywrócenia do stanu sprzed szkody (robocizna plus materiały) wynosi 5 000 złotych. Poszkodowany może:
 

 1. Albo domagać się zapłaty 5 000 złotych ponieważ taki jest koszt przywrócenia auta do stanu poprzedniego, jeżeli odpowiedzialny za szkodę zaproponuje przywrócenie do stanu poprzedniego poprzez naprawę w warsztacie to naprawa taka zwolni go z zobowiązania
   
 2. Albo domagać się zapłaty 2 000 złotych bo taka jest różnica między wartością auta po wypadku i wartością przed wypadkiem (10 000 – 8 000 = 2 000).

Wybór sposobu naprawienia szkody należy do poszkodowanego.

Przykład B:
Samochód jest wart 10 000 złotych. Po wypadku wart jest tylko 1 000 złotych ponieważ nadaje się tylko na złom. Przywrócenie go do stanu w jakim był przed wypadkiem kosztowałoby 15 000 złotych.

Poszkodowany może domagać się tylko zapłaty kwoty 9 000 złotych, stanowiącą różnicę wartości auta sprzed i po wypadku (10 000 – 1 000 = 9 000). Przywrócenie do stanu poprzedniego jest nazbyt kosztowne-przekracza wartość pojazdu sprzed wypadku. Obowiązany do naprawienia szkody nie musi przywracać stanu poprzedniego. Jest to tak zwana szkoda całkowita czy też szkoda różnicowa.

W praktyce bardzo często można zaobserwować skomplikowaną manipulację kosztorysami napraw przez podmioty obowiązane do naprawienia szkody mającą na celu wypłatę jak najmniejszych odszkodowań. Najprostszym przykładem może być sytuacja w której ubezpieczyciel zaniża wartość auta sprzed wypadku i jednocześnie zawyża wartość pojazdu po wypadku oraz koszty jego naprawy tak aby przekroczyły wartość auta sprzed wypadku. W takiej sytuacji wypłaca tylko różnicę pomiędzy zaniżoną wartością auta sprzed wypadku i zawyżoną wartością auta po wypadku. Opierając ten przykład na liczbach:

Rzeczywiście:

 • Wartość przed – 10 000 złotych
 • Wartość po – 4 000 złotych
 • Koszt naprawy – 7 000 złotych Wartość należnego odszkodowania – 7 000 złotych

Wartości zmanipulowane:

 • Wartość przed – 8 000 złotych
 • Wartość po – 5 000 złotych
 • Koszt naprawy – 9 000 złotych.
 • Wartość odszkodowania – 3 000 złotych

Ponieważ zmanipulowany koszt naprawy (9 000 złotych) przekracza zmanipulowaną wartość auta przed wypadkiem (8 000 złotych) ubezpieczyciel chce wypłacić tylko 3 000 złotych jako różnicę między wartością sprzed wypadku i wartością po wypadku
(8 000 – 5 000 = 3 000).

Poszkodowany zatem w podanym przykładzie jest stratny 4 000 złotych w wypadku manipulacji kosztorysami.

W przypadku, gdy ubezpieczyciel przyjmuje koncepcję, że przywrócenie do stanu poprzedniego jest zbyt kosztowne (szkoda całkowita czy też inaczej różnicowa) należy bardzo uważnie przyjrzeć się kosztorysom.

Poszkodowani najczęściej nie posiadają odpowiedniej wiedzy w zakresie techniki samochodowej i praktyki w dochodzeniu roszczeń ponieważ wypadki są dla nich zdarzeniami rzadkimi, niekiedy jednorazowymi. Niewiedza prowadzi bardzo często do zaniżania należnych im odszkodowań. Przedstawiony powyżej przykład jest tylko jednym z najprostszych sposobów stosowanych przez zakłady ubezpieczeń.

Zaznaczyć trzeba, że w przypadku ubezpieczeń dobrowolnych np. ubezpieczenia AC obowiązują reguły ustalone w umowie ubezpieczenia.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS