ff
gp

Renta

Renta z tytułu zwiększonych potrzeb

Tagi:

Art. 444 § 2 k.c. nie precyzuje pojęcia zwiększonych potrzeb, ogranicza się jedynie do wskazania, jaki obowiązek ciąży na zobowiązanym do odszkodowania w przypadku zgłoszenia roszczeń w tym zakresie przez osobę poszkodowaną. Zwiększone potrzeby mogą w praktyce obejmować przeróżne stany faktyczne w zależności od tego, jaka jest sytuacja powypadkowa poszkodowanego. Najczęściej zwiększone potrzeby związane są z utrzymaniem stanu zdrowia poszkodowanego oraz opieką nad nim np. koszty leczenia, rehabilitacji, zakup leków, koszty odpowiedniej diety, koszty opieki, pomocy domowej osób trzecich.

 Dla wykazania istnienia zwiększonych potrzeb wystarczy przedstawienie zaświadczenia lekarskiego (opinii lekarskiej) określającego zakres przedmiotowy zwiększonych potrzeb i okres ich trwania. Na podstawie ustalonego zakresu potrzeb oraz ogólnej wiedzy o kosztach leczenia, opieki i zabiegów rehabilitacyjnych określa się wartość kwotową świadczenia rentowego.

Renta na zwiększone potrzeby może przybrać charakter renty czasowej lub stałej. Renta o charakterze czasowym przyznawana jest, gdy następstwa szkody osobowej są długotrwałe, ale odwracalne. Jeżeli następstwa szkody mają charakter nieodwracalny ustala się rentę stałą.

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS