ff
gp

Renta

Renta płatna w następstwie śmierci poszkodowanego (alimentacyjna)

Tagi:

Na tle art. 446 § 2 k.c. należy wyróżnić dwie grupy osób uprawnionych do renty. Pierwszą grupę stanowią osoby, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny (dzieci, małżonek, krewni w linii prostej) – tzw. renta obligatoryjna. Do drugiej grupy zaliczamy inne osoby bliskie, którym zmarły dobrowolnie i stale dostarczał środków utrzymania, jeżeli wymagają tego zasady współżycia społecznego (np. konkubina, wychowanek). W stosunku do tych osób przyznanie renty jest fakultatywne.

Wysokość renty uzależniona jest od potrzeb poszkodowanego oraz możliwości majątkowych i zarobkowych zmarłego. Czas trwania obowiązku rentowego będzie zróżnicowany i uzależniony ze względu na okres kontynuowania nauki, indywidualnej zdolności oraz możliwości podjęcia pracy zarobkowej. 

Copyright© 1998 - 2018 AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Licencja dla: AKA Kancelaria Odszkodowawcza
Projekt i wykonanie YUMS